• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 2.2 : กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Based Education-Training)[58]

หมายเลขและรายการเอกสาร

CHT 08.00-2.2.1-01 มคอ. 3 รายวิชา การใช้คอมพิวเตอร์ในการสอบบัญชี

CHT 08.00-2.2.1-02 มคอ.3 รายวิชา ระบบสารสนเทศทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08.00-2.2.1-03 มคอ.3 รายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน

CHT 08.00-2.2.2-01 มคอ.5 รายวิชา การแกะสลักและการจัดดอกไม้ในโรงแรม  พร้อมภาพประกอบ

CHT 08.00-2.2.2-02 มคอ.5 รายวิชา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

CHT 08.00-2.2.3-01 โครงการกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม การเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน พร้อมภาพประกอบ

CHT 08.00-2.2.3-02 โครงการอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน รุ่นที่ 1

CHT 08.00-2.2.4-01 มคอ. 5 รายวิชา วิธีวิจัยทางการบัญชี

CHT 08.00-2.2.5-01 สมุดบันทึกการเก็บชั่วโมงการปฏิบัติของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว