• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ Srivijaya 3.2 : ระดับความสำเร็จในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ [58]

หมายเลขและรายการเอกสาร

CHT 08-00-3.2.1-01 โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

CHT 08-00-3.2.1-02 บันทึกข้อความ ศธ 0584.14/323 ลงวันที่ 19 พ.ค.2559เรื่อง ขอแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงาน

CHT 08-00-3.2.1-03 แบบบันทึกรายชื่อกระบวนการและรอบระยะเวลามาตรฐาน

CHT 08-00-3.2.1-04 ผังการปฏิบัติงานตามกระบวนการงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุโครงการ หน่วยพัสดุ

CHT 08-00-3.2.1-05 ผังการ ปฎิบัติงานตามกระบวนงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุโครงการ หน่วยพัสดุ

CHT 08-00-3.2.2-01 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาผู้ให้บริการ

CHT 08-00-3.2.2-02 ตารางสรุปผลการดำเนินงานการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน    

CHT 08-00-3.2.3-01 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาผู้ให้บริการ

CHT 08-00-3.2.3-02 ตารางสรุปผลการดำเนินงานการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน

CHT 08-00-3.2.4-01 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการ

CHT 08-00-3.2.4-02 ตารางสรุปผลการดำเนินงานการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน

CHT 08-00-3.2.5-01 แบบจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาให้บริการ

CHT 08-00-3.2.5-02 ตารางสรุปผลการดำเนินงานการลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน