• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

เอกสารหลักฐาน :

หมายเลขเอกสาร

รายการหลักฐาน

CHT 08-00-4.1.1-01 

คำสั่งที่ 057/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

CHT 08-00-4.1.1-02

คำสั่งที่ 049/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมไทยเข้าไว้ ตอน เข้าพรรษา หล่อเทียน หล่อธรรม

   
CHT 08-00-4.1.2-01 แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2563
CHT 08-00-4.1.2-02 แผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 
   
CHT 08-00-4.1.3-01  อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.1.2-02) แผนงานด้านทำนุศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 
CHT 08-00-4.1.3-02 รายงานผลโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมไทยเข้าไว้ ตอน เข้าพรรษา หล่อเทียน หล่อธรรม
CHT 08-00-4.1.3-03 รายงานผลโครงการเยาวชนไทย เข้าใจ ข้าวไทย วิถีชาวนา  
CHT 08-00-4.1.3-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2561
   
CHT-08-00-4.1.4-01 อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.1.3-02) รายงานผลการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรมไทยเข้าไว้ ตอน เข้าพรรษา หล่อเทียน หล่อธรรม
CHT-08-00-4.1.4-02 อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.1.3-03) รายงานผลโครงการเยาวชนไทย เข้าใจ ข้าวไทย วิถีชาวนา 
CHT-08-00-4.1.4-03 รายงานผลการดำเนินงานแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560
   
CHT 08-00-4.1.5-01 อ้างอิงเอกสาร (CHT 08-00-4.1.3-03) รายงานผลโครงการเยาวชนไทย เข้าใจ ข้าวไทย วิถีชาวนา  
CHT 08-00-4.1.5-02 รายงผลการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
CHT 08-00-4.1.5-03 รายงผลการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
   
CHT 08-00-4.1.6-01 หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยและหน่วยงานมีการเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
CHT 08-00-4.1.6-02 เพจ facebook งานพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
CHT 08-00-4.1.6-03 เพจ facebook หน่วยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
CHT 08-00-4.1.6-04 ภาพข่าวการเผยแพร่โครงการเยาวชนไทย เข้าใจ ข้าวไทย วิถีชาวนา ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ