• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 : ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร

เอกสารหลักฐาน :

หมายเลขเอกสาร

รายการหลักฐาน

CHT 08.00-5.2.1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
CHT 08.00-5.2.1-02 บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
CHT 08.00-5.2.1-03 คำสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษาและวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
CHT 08.00-5.2.2-01  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
CHT 08.00-5.2.2-02  เอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3/2560
CHT 08.00-5.2.3-01 ภาพประกอบศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการโรงแรม (รีสอร์ท)
ภาพประกอบศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านอาหาร (ครัวกินรี)
ภาพประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ภาพประกอบห้องปฏิบัติการด้านภาษา ( sound lab)
CHT 08.00-5.2.4-01  เล่ม มคอ.7  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2560
CHT 08.00-5.2.4-02 เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
CHT 08.00-5.2.4-03  เล่ม มคอ.7  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2560
CHT 08.00-5.2.4-04 เล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
CHT 08.00-5.2.6-01  เล่ม มคอ.7  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2560
CHT 08.00-5.2.6-02  เล่ม มคอ.7  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2560