ผศ.กรรณิกา บัวทองเรือง พร้อม ดร.ฉมพร มีชนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เข้าเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 จังหวัดกระบี่

ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2567 ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มอบหมายให้ ผศ.กรรณิกา บัวทองเรือง พร้อม ดร.ฉมพร มีชนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี เข้าเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 ในสายที่ 4 จังหวัดภูเก็ต โดยที่สาขาวิชาการบัญชีได้ส่งนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการปฏิบัติงาน และติดตามความก้าวหน้าในการออกฝึกงาน พร้อมให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ตามปณิธานวิทยาลัยฯ ที่ว่า มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป