สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ จัดสัมมนาหลังฝึกงานในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตรัง จัดสัมมนาหลังฝึกงานในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานต่อคณาจารย์และนักศึกษารุ่นน้อง โดยมีศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รุ่นที่ 3 คุณรอฮีมัน มะงายี ตำแหน่ง Senior Sales Manager และคุณนุชจรีย์ เจียวก๊ก ตำแหน่ง Sales Executive โรงแรม Railay Princess Resort & Spa จังหวัดกระบี่ ได้มาพบปะน้องๆและให้คำแนะนำในการฝึกงานและทำงานในอนาคต