ขอแสดงความยินดี ผศ.สุภาพร เจริญสุข ในโอกาศที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาศที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ บทความวิจัย เรื่อง การใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านระบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ สถาณการณ์การระบาดไวรัสโควิด -19

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม ปี 2566 หน้า 61-74 ISSN: 2697-5459