ขอแสดงความยินดี อาจารย์จุติมา บุญมี ในโอกาศที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาศที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ บทความวิจัย เรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมภายหลังเหตุการณ์ COVID-19

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ในวารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ปี 2566 หน้า 78-90 ISSN: 2672-9342