นักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เก็บขยะ ณ หาดปากเมง จ.ตรัง

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มอบหมายให้ สาขาบริหารธุรกิจ ผศ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อม อ.ศิริวรรณ์ ศิลารักษ์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ จัดกรรมฝึกอบรมและพัฒนาศักภาพด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยบูรณาการรายวิชาการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เก็บขยะ สร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ณ ลานพะยูน หาดปากเมง จ.ตรัง