ผู้บริหารเข้าเยี่ยม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ปรึกษาหารือสร้างความร่วมมือและบูรณาการหลักสูตรอบรม ด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 25 มีนาคม 2567 ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อม คณะผู้บริหาร เข้าพบ นายสมใจ ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เพื่อร่วมปรึกษาหารือ สร้างความร่วมมือและบูรณาการหลักสูตรอบรมร่วมกันภายใต้โครงการ “การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง” ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง โดยการพูดคุยในครั้งนี้ได้นำเสนอหลักสูตรอบรมออนไลน์ 40 หลักสูตรของมหาวิทยาลัย และแนวทางการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการที่สามารถบูรณาการได้กับทั้ง 2 หน่วยงาน ตลอดจนสร้างความร่วมมือสำหรับจัดอบรมหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีศักยภาพสูงในอนาคต