ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษาสหกิจศึกษา

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัจฉราวรรณ ถนะวิทย์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชมเชย ประเภท นักศึกษาสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น วันสหกิจสัมพันธ์ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ภาพ/ข้อมูล : นางสาวกาญจนา อุบล