ขอแสดงความยินดีกับ ดร.คุลิกา ธนะเศวตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ โอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.คุลิกา ธนะเศวตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ โอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร Doctor of Philosophy สาขา Education จาก The University of Sydney ประเทศออสเตรเลีย