วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย – อันดามัน เตรียมยกระดับการบริหารจัดการที่พักแรมตามมาตรฐาน Green Hotel

โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย – อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการ พัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้การจัดการสมัยใหม่เทคโนโลยีและนวัตกรรมกิจกรรมย่อยที่ ๑ ยกระดับ บริหารจัดการที่พักแรมทางการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย-อันดามัน กิจกรรมที่ ๑.๑ ประเมินและ ยกระดับการบริหารจัดการที่พักแรมตามมาตรฐาน Green Hotel

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการ จากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย – อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการ พัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้การจัดการสมัยใหม่เทคโนโลยีและนวัตกรรมิจกรรมย่อยที่ ๑ ยกระดับ บริหารจัดการที่พักแรมทางการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย-อันดามัน กิจกรรมที่ ๑.๑ ประเมินและ ยกระดับการบริหารจัดการที่พักแรมตามมาตรฐาน Green Hotel ณ ห้องหญ้าทะเล วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567
ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มอบหมายให้ อาจารย์ จันทิวรรณ สมาธิ เป็นผู้ประสานงานเนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญเพื่อพัฒนามาตรฐาน ทางการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่ง อ่าวไทย-อันดามัน ในการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวทางทะเลที่มี คุณภาพ และมีมาตรฐานระดับสากล โดยการเชิญวิทยากร คุณพยุงศักดิ์ บุญสิทธิ์ และ คุณทศพร ปรีดาพันธุ์ มาบรรยายพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การประเมินและยกระดับการบริหารจัดการที่พักแรมตามมาตรฐาน Green Hotel