วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรังศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการศึกษาและข้อมูลตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN QA ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการศึกษาร่วมกับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่ใกล้เคียงกัน
เพื่อเรียนรู้แนวทางในการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งได้รับความรู้ เทคนิคการทำงาน การบริหารงาน หลากหลายวิธี จากหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน และเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการดำเนินงานด้านการศึกษาตามแนวทางของเกณฑ์ AUN QA ได้เป็นอย่างดี

ข้อมูล/ภาพ : นางสาวแก่นจันทร์ ชุมดี