อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ ภายใต้โครงการ RUTS and UiTM International Collaboration Camp 2024 (Accounting Camp) ณ ประเทศมาเลเซีย


ระหว่างวันที่ 4 – 9 มิถุนายน 2567 ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มอบหมายให้ ดร.ศิริวรรณ์ ศิลารักษ์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมโครงการ RUTS and UiTM International Collaboration Camp 2024 (Accounting Camp) ณ Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับประสบการณ์และทัศนะคติเชิงบวกทางด้านวิชาการ วัฒนธรรม และการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ภาพ : ดร.ศิริวรรณ์ ศิลารักษ์
ข้อมูล : นางสาวแก่นจันทร์ ชุมดี