สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นิเทศนักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติด้านบัญชีโรงแรม ณ จังหวัดกระบี่


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา บัวทองเรือง และ อาจารย์ ดร.ฉมพร มีชนะ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกทักษะปฎิบัติด้านบัญชีโรงแรม ณ โรงแรม อ่าว นาง วิลล่า รีสอร์ท และโรงแรมภูเล เบย์ อะริซ คารัลตัน รีเซิร์ฟ ขอบคุณสถานประกอบการที่ให้โอกาสนักศึกษา จากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ด้านการบัญชีโรงแรม
ภาพ/ข้อมูล :ผศ.กรรณิกา บัวทองเรือง