คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นิเทศนักศึกษาฝึกทักษะปฏิบัติด้านบัญชีโรงแรม ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมอบหมายให้ ดร.ศิริวรรณ์ ศิลารักษ์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจและผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้านิเทศนักศึกษาฝึกทักษะปฎิบัติด้านบัญชีโรงแรมบ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับการต้อนรับจากคุณสากล ถาวรรัตน์ ตำแหน่งFinancial Controller พร้อมด้วยทีมพี่เลี้ยงดูแลนักศึกษาฝึกงาน

การเข้านิเทศนักศึกษาในครั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณสถานประกอบการที่ให้โอกาสนักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านการบัญชีโรงแรม จากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ด้านการบัญชีโรงแรม
ภาพ : ผศ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ
ข้อมูล : นางสาวแก่นจันทร์ ชุมดี