แบบประเมินทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการเรียนรู้ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ปีการศึกษา 2566