กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมอบหมายให้ ดร.ศิริวรรณ์ ศิลารักษ์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจและผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปีและการเทียบโอน ปีการศึกษา 2567 โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการแนะนำอาจารย์ประจำหลักสูตร และหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน กระบวน=กระบวน/การจัดทำงบทดลอง=การจัดทำงบทดลอง และการเทียบโอนรายวิชาและวางแผนการเรียนสำหรับชั้นปี 1 เทียบโอนอีกทั้งให้ความรู้พื้นฐานด้านบัญชีโดยใช้เน้นการเรียนแบบ Active Learning เพื่อเป็นการปรับความรู้นักศึกษาที่มาจากโรงเรียนต่างๆที่มีระดับความรู้ที่ต่างกันให้มีพื้นฐานความรู้ที่เท่ากัน และสามารถเรียนต่อได้โดยไม่มีอุปสรรค
ภาพ:ดร.ฉมพร มีชนะ
ข้อมูล : นางสาวแก่นจันทร์ ชุมดี