วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง “Education Pipeline” ปีการศึกษา 2567


วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง “Education Pipeline” ปีการศึกษา 2567 ทางวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดย ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้การต้อนรับคณะครูแนะแนว และนำเยี่ยมชมวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา อาคารและสถานที่ต่างๆได้แก่ ห้องบัญชีจำลอง ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการบัญชี ,ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการและการพัฒนาธุรกิจ , ห้องแม่บ้าน ,ห้องสปา และรีสอร์ทราชมงคลตรัง ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตรที่เปิดสอนของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ภาพ/ข้อมูล : นางสาวแก่นจันทร์ ชุมดี