• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : การบริการวิชาการแก่สังคม[58]

หมายเลขและรายการเอกสาร

CHT-08-00-3.1.1-01 แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 -30 กันยายน 2559)

CHT-08-00-3.1.1-02 แผนกลยุทธ์เชิงนโยบายด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ระยะ 5 ปี พ.ศ.2557 – พ.ศ. 2560

CHT-08-00-3.1.1-03 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 

CHT-08-00-3.1.1-04 ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการของหน่วยงานและมีตัวชี้วัดระดับแผน

CHT-08-00-3.1.1-05 คู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม

CHT-08-00-3.1.1-06 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ   

CHT-08-00-3.1.1-07 แผนบริการทางวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ประจำปี พ.ศ. 2559

CHT-08-00-3.1.1-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่  8  มกราคม  2559

CHT-08-00-3.1.2-01 แผนการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559

CHT-08-00-3.1.2-02 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

CHT-08-00-3.1.2-03 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

CHT-08-00-3.1.2-04 รายงานผลการดำเนินโครงการอาสาสมัคคุเทศก์ประจำชุมชน รุ่นที่ 1

CHT-08-00-3.1.2-05 มคอ.3 รายวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว

CHT-08-00-3.1.2-06 งานวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยววิถีประมง ชุมชนจักสาน ตำนานริมเล ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

CHT-08-00-3.1.2-07 รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการสร้างนักบัญชีรุ่นเยาว์

CHT-08-00-3.1.2-08 มคอ.3,รายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค

CHT-08-00-3.1.2-09 รายงานผลการดำเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับเยาวชนในท้องถิ่น

CHT-08-00-3.1.2-10 มคอ.3 รายวิชาการเขียน 2

CHT-08-00-3.1.2-11 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีสำหรับกลุ่มแม่บ้าน

CHT-08-00-3.1.2-12 มคอ.3 รายวิชาการบัญชีต้นทุน

CHT-08-00-3.1.2-13 งานวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการจัดทำบัญชีต้นทุนของธุรกิจ SME ในจังหวัดตรัง

CHT-08-00-3.1.2-14 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กิจกรรมย่อยที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน

CHT-08-00-3.1.2-15 มคอ.3 รายวิชาการออกแบบอาหารโรงแรม

CHT-08-00-3.1.2-16 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาเพื่อรองรับ AEC สู่ชุมชน

CHT-08-00-3.1.2-17 มคอ.3 รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน

CHT-08-00-3.1.2-18 มคอ.3 รายวิชาภาษาอังกฤษ 2

CHT-08-00-3.1.2-19 รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐ์กิจพอเพียง ตำบลไม้ฝาด

CHT-08-00-3.1.2-20 มคอ.3 บัญชีชั้นกลาง 1และบัญชีชั้นสูง 2

CHT-08-00-3.1.3-01 แผนปฏิบัติงานประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

CHT-08-00-3.1.3-02 เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

CHT-08-00-3.1.3-03 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

CHT-08-00-3.1.4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการ

CHT-08-00-3.1.4-02 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

CHT-08-00-3.1.4-03 สรุปผลการประเมินความสำเร็จโครงการบริการวิชาการ

CHT-08-00-3.1.5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2/2559 ลงวันที่  9  สิงหาคม  2559

CHT-08-00-3.1.5-02 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

CHT-08-00-3.1.5-03 แผนบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีของหน่วยงาน (ฉบับปรับปรุง)

CHT-08-00-3.1.6-01 คำสั่งแต่งคณะกรรมการบริการวิชาการดำเนินงานระดับมหาวิทยาลัย

CHT-08-00-3.1.6-02 แผนปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

CHT-08-00-3.1.6-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ

CHT-08-00-3.1.6-04 รายงานสรุปผล โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ จังหวัดตรัง  กิจกรรมย่อยที่ 3 การจัดทำแผนธุรกิจและการทดสอบตลาดเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนของผลิตภัณฑ์นักเก็ตปลา