วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2567

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2567

นางสาวกาญจนา อุบล ประเภท ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

เข้ารับรางวัลในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา