ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุญาพร ส้อตระกูล
ได้รับรางวัล Good นำเสนอผลงานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์
เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล ณ หาดราชมงคลและหาดปากเมง จังหวัดตรัง
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6 “นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา”
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วันที่ 14 มิถุนายน 2567