โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย-อันดามัน คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมย่อยที่ 7 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร มาตรฐานบาริสต้าสู่มืออาชีพ


โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ร่วมกับ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานบาริสต้าสู่มืออาชีพ สำหรับผู้สนใจทั่วไป จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567 โดย ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มอบหมายให้ ผศ.สุภาพร เจริญสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ จัดโครงการดังกล่าว
ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ได้รับเกียรติจากนายสมใจ ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง และ ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยวิทยากรพิเศษ คุณธนพล จินดามณี และ คุณชลธร พะลาแดง วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพด้านบาริสต้า สามารถชงกาแฟรูปแบบต่าง ๆ เทคนิคการทำฟองนมเป็นลวดลาย ตลอดทั้งการทำกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต

ข้อมูล : ผศ.สุภาพร เจริญสุข
ภาพ : นางสาวแก่นจันทร์ ชุมดี