เตรียมความพร้อมด้วยกิจกรรมปรับพื้นฐานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษาใหม่

ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวมอบหมายให้ อาจารย์สิริปุณยากร เจริญวิริยะภาพ หัวหน้าสาขาวการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี) และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรเทียบโอน) ปีการศึกษา 2567 โดยรูปแบบกิจกรรมการพบปะ พูดคุยอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการ และการบรรยาย “ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการเบื้องต้น” อีกทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (ห้องฝึกปฏิบัติงานแม่บ้าน/ห้องฝึกปฏิบัติงานสปา/รีสอร์ทราชมงคล) โดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสังคมใหม่ได้ ,เพื่อปรับความรู้พื้นฐานในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการเรียนในปีการศึกษาใหม่ และสร้างสัมพันธภาพที่ดีในหมู่นักศึกษา
ภาพ:ดร.สุญาพร ส้อตระกูล
ข้อมูล : นางสาวแก่นจันทร์ ชุมดี