• ภาษาไทย
    • English

สาขาบริหารธุรกิจ

  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฺBachelor of Accountancy Programe)

              หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

              หลักสูตรเทียบโอน

  • จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีควสามพร้อมเข้าสู่วิชาชีพบัญชีโดยมีการเรียนการสอนที่เน้นด้านการจัดทำบัญชี สามารวิเคราะห์และแปลความหมายงบการเงิรได้ ด้านภาษีอากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งเน้นด้านภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ  AEC นอกจากนั้น นักศึกษาจะได้ฝึกงานหรือสหกิจศึกษากับองค์กรภายนอก เพื่อฝึกปฏิบัติให้เหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ

  • โอกาศทางอาชีพ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร นักบัญชี  ผู้ทำบัญชีบริษัทที่ปรึกษาและภาษีอากรพนักงานธนาคาร หรือสถาบันทางการเงินต่างๆ นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี นักวิเคราะห์ด้านการเงินหลักทรัพย์และการลงทุนเจ้าหน้าที่ระบบยสารสนเทศทางการบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในองค์กรของภาครัฐและเอกชน  ข้าราชการทั้งภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ  อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีและประกอบธุรกิจอาชีพอิสระที่สามารถรองรับธุรกิจในกลุ่มประเทศ ASEAN อย่างเสรี