• ภาษาไทย
    • English

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

   สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27   เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จากแผนการท่องเที่ยวที่สังกัดในภาควิชาการจัดการประมง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ซึ่งก่อนหน้านั้น ในปีพ.ศ. 2542 ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการท่องเที่ยว โดยใช้หลักสูตรของคณะศิลปะศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ธัญบุรี) (ปีการศึกษา 2542-2549) หลังจากที่ได้มีการตั้งปณิพานถึงความต้องการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวให้ศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้บรรลุมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

   ภายหลังจากมีการประกาศราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันเทคโนโลยีทั้ง 9 สถาบันให้เป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชัย ใน พ.ศ. 2548 และการก่อตั้งวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เมื่อ พ.ศ.2549 ได้มีการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม เป็นครั้งแรก พ.ศ. 2550 ต่อมาในปี พ.ศ. 2551  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ดำเนินการสร้างหลักสูตรใหม่ 1  หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตั้งแต่นั้นมา สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และ 2) สาขาวิชาการโรงแรม โดยภายในปีภาคการศึกษา พ.ศ. 2560 ทางสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีเป้าหมายจะเปิดหลักสูตรใหม่คือ หลักสูตร การท่องเที่ยวทางทะเลและเชิงนิเวศน์ (Marine and Ecological Tourism)