• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 สาขาวิชา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการท่องเที่ยว | สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต          สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ แขนงการจัดการนวัตกรรม แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของหลักสูตร : มคอ.2 (Programme Specification : TQF2)

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ