• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต          สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ แขนงการจัดการนวัตกรรม แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของหลักสูตร : มคอ.2 (Program Specification : TQF2)

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 

ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ 

หนังสือรับรองจาก ก.พ.