• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตร

หัวข้อ รายละเอียด
1.ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program

2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : บัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อภาษาไทย : บช.บ.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy

ชื่อย่อภาษาไทย : B.Acc.

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
4.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ทำบัญชี / สมุห์บัญชี

2.  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

3.  ผู้สอบบัญชีภาษีอากร

4.  ผู้ตรวจสอบภายใน

5.  นักบัญชีบริหาร

6.  นักออกแบบและวางระบบสารสนเทศทางการบัญชี

7.  ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี

8.  ครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

9.  นักวิชาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ (เช่น กรมบัญชีกลางกรมสรรพากรสถานศึกษาฯลฯ)

10. ประกอบธุรกิจส่วนตัวเช่นเปิดสำนักงานรับทำบัญชีและให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี   

11. พนักงานบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรม      

5.รูปแบบของหลักสูตร

1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาชีพ

3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

4 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย

6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ - คำนวณ หรือ

 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน

7.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย
8.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 96,000 บาท 
9.ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี

หัวข้อ รายละเอียด
1.ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Tourism

2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)

ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Tourism)

ชื่อย่อภาษาไทย : B.A. (Tourism)

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
4.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1 กลุ่มวิชาสนใจเฉพาะด้านการบริการท่องเที่ยว
1.1 มัคคุเทศก์ทั่วไป
1.2 ผู้นาเที่ยว
1.3 พนักงาน/ผู้ประกอบการในธุรกิจบริการท่องเที่ยว 8.1.4 พนักงาน/ผู้ประกอบการในธุรกิจตัวแทนเดินทางท่องเที่ยว/ธุรกิจนาเที่ยวทั่วไป
2 กลุ่มวิชาสนใจเฉพาะด้านการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง
2.1 มัคคุเทศก์ทั่วไป/ท่องเที่ยวทางทะเล 8.2.2 พนักงาน/ผู้ประกอบการในธุรกิจนาเที่ยวทางทะเล
2.3 ผู้นาดาน้าลึก (Dive Master)/ผู้สอนดาน้าลึก (Instructor Examination)
2.4 พนักงาน/ผู้ประกอบการในธุรกิจตัวแทนเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล
3 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 8.3.1 ผู้สอนด้านการท่องเที่ยว/ท่องเที่ยวทางทะเล
3.2 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริการท่องเที่ยว
3.3 ประกอบอาชีพอิสระ
5.รูปแบบของหลักสูตร
1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ
3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ยกเว้นรายวิชาภาษาต่างประเทศอื่น
4 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี
6.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ - คำนวณ หรือ

 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน

7.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย
8.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 96,000 บาท 
9.ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 
       

หัวข้อ รายละเอียด
1.ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English for International Communication

2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ)

ชื่อย่อภาษาไทย : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :Bachelor of Arts (English for International Communication)

ชื่อย่อภาษาไทย : B.A. (English for International Communication)

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
4.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. พนักงานประจาหน่วยงานด้านการต่างประเทศ
2. พนักงานในอุตสาหกรรมการบริการต่าง ๆ
3. นักวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษ
4. ล่าม นักแปลเอกสาร
5. ผู้สอนภาษาอังกฤษ
6. อาชีพอิสระ
5.รูปแบบของหลักสูตร
1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ
3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
4 การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติ
5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ร่วมมือกับ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย
6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน
2 เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557
7.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย
8.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 96,000 บาท 
9.ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 

หัวข้อ รายละเอียด
1.ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Innovation Management

2.ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ)

ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration  (Business Innovation Management

ชื่อย่อภาษาไทย : B.B.A. (Business Innovation Management)     

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต
4.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

แขนงการจัดการนวัตกรรม

1.ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
2.นักการตลาดดิจิทัล
3.เจ้าหน้าที่ธุรการออนไลน์
4.นักวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออนไลน์
5.นักออกแบบและวางระบบสารสนเทศทางการบริหารธุรกิจ
6.ผู้สอน เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
7.นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจของหน่วยงานภาครัฐ (เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์ ฯลฯ)

8.2 แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า

1.ผู้จัดการร้านธุรกิจค้าปลีก
2.เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์การตลาดและการพัฒนาธุรกิจค้าปลีก
3.เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
4.เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ด้านธุรกิจค้าปลีก
5.ผู้ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและตกแต่งร้านค้า
6.ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารศูนย์กระจายสินค้า
7.ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารสินค้าคงคลังและโลจิสติกส์
8.ผู้ประกอบการในงานด้านธุรกิจค้าปลีก
9.พนักงานขายหน้าร้าน

5.รูปแบบของหลักสูตร
 
1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
2 ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ
3 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
4 การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 
6.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์ - คำนวณ หรือ
2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน (เฉพาะแขนงการจัดการนวัตกรรม)
7.การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย
8.ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฟรีตลอดหลักสูตร
9.ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี