• ภาษาไทย
    • English

สาขาภาษาต่างประเทศ

  • พ.ศ.2548 มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน 9 แห่ง และจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงทำให้เกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในภาคใต้ของประเทศ  เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะด้าน ต่าง ๆ
  • พ.ศ.2549 เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และใน วันที่  27 พ.ย. 2549 ได้ ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 1180 หน้า 27 จัดตั้งส่วนราชการ มทร.ศรีวิชัย  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว