• ภาษาไทย
    • English

สาขาบริหารธุรกิจ

   

        สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง  ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2549 โดยเริ่มต้นด้วยการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) ต่อมา ในปี พ.ศ.2550 ได้เปิดสอนหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) จากการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง สาขาบริหารธุรกิจได้เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552-ปัจจุบัน  โดยเนื้อหาของหลักสูตรมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเน้นจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ มีทักษะทางด้านบัญชีแบบครบวงจร สามารถวางระบบ จัดทำ และตรวจสอบบัญชีของธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ โดยใช้แนวทางการสอนในศตวรรษที่ 21 ดำเนินการสอนทั้งการฝึกทักษะกับสถานการณ์จำลองในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติงานจริงในมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ ห้องปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจและมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการฝึกปฏิบัติทักษะของนักศึกษาจึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ นอกจากนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ยังมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองในด้านงานวิจัย ตำรา การบริการวิชาการแก่ชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม