• ภาษาไทย
    • English
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธนพล แก้วสังข์ เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถ “ด้านการพูด” ระดับจังหวัดตรัง

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในะบบราชการ

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการเปิดซองเสนอราคาตัดชุดพละนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมแต่งอย่างไทย ไทยนิยมยั่งยืน 2561

เปิดซองเสนอราคาตัดชุดสูทสากลนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดซองเสนอราคาตัดชุดพละนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ขอความร่วมมือบุคลากร จัดทำ Big Cleaning Day กิจกรรม ๕ส+ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

        เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความเข้าใจตัวบ่งชี้ คุณภาพแนวทางปฏิบัติและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)