• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

เสวนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรภายใต้เครือข่ายความร่วมมือฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดการเสวนาในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา โดยมีผ้บริหาร จาก 4 สถาบัน ได้แก่ นายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ผศ.

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษาฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2560 สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานักศึกษา ด้านกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายสุชาติ อินกล่ำ และวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดยรักษาการคณบ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร (Knowledge Management) เกี่ยวกับขั้นตอน และปัญหาในการทำหนังสือราชการ พร้อมเปิดให้ซักถามข้อสงสัยจากผู้เข้าร่วม ณ ห้อง 201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง

โครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียนแผนธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการสามารถบูรณาการความรู้จากการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจเพื่อประยุกต์ใช้ในการวางแผนและการจัดการธุรกิจจริงได้ โดยมีนายส

โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษาฯ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 6 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีคุณโสฬส สิงห์ตระหง่าน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ "เข้าพรรษา หล่อเทียน หล่อธรรม"

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยที่ 3 ไทยเข้าไว้ ตอน "เข้าพรรษา หล่อเทียน หล่อธรรม" ณ บริเวณลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงความสำคัญของพุทธศาสนา และวันสำค

บริการวิชาการ โครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งฯ(2560)

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 สาขาภาษาต่างประเทศ ได้จัดบริการวิชาการ ในโครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ่อหินสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจำหน่ายสินค้าและบริการ เพื่อพัฒนาชุมชนโดยการส่งเสริมความรู้ด้านภาษาอังกฤษซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย และชุมชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มชาวบ้าน และเจ้

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.นาโยง จ.ตรัง เพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการว

โครงการ CHT Freshmen Day Part 2

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการ CHT Freshmen Day Part 2 ขึ้น ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักแนวทางในการปรับตัวเมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย และเห็นคุณค่าของการมีความรับผิดชอบร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การรู้จักเสียสละ รวมถึงการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีนายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะและทำความรู้จักกับคณาจารย์ โดยมีนายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และแนะนำบุคลากรแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง