• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 (จากการคัดสรรโครงการจากทั่วประเทศ)

ขอแสดงความยินดี กับ ทีม Dugong CHT วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นทีมเยาวชนเข้าร่วมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 (จากการคัดสรรโครงการจากทั่วประเทศ) ระหว่างวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2561 นี้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนครน

บริการวิชาการ "การส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก"

วันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ออกให้บริการวิชาการ ในโครงการการสร้างต้นแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาหลัก จังหวัดตรัง อย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง ณ ชุมชนบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีคณาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน ด้านก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ หลักสูตรอบรมเกณฑ์มาตรฐานการบริหารฯ

จังหวัดตรัง ร่วมกับ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง หลักสูตรอบรมเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งให้โอวาท

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวฯ

จังหวัดตรัง ร่วมกับ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตรัง “หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ” รุ่นที่ 2 ในวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง โดยโครงการนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และงานบริการ รวมถึงการศึกษ

โครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเองฯ

วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ ขึ้น ณ ห้อง 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจตัวบ่งชี้ คุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานคณะกรรมการ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเป็นเจ้าภาพที่ดี

จังหวัดตรัง ร่วมกับ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเป็นเจ้าภาพที่ดี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนและแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายของประเทศที่เล็งเห็นถึงการขยายตัวของการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว และยังเป็นจุดแข็งของประเทศที่ได้รับค

โครงการเสริมหลักสูตรด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่นักศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัด โครงการเสริมหลักสูตรด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมแก่นักศึกษา อีกทั้งมุ่งหวังให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.จิรเมธ

โครงการอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ (ป่าชายหาด)

สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ (ป่าชายหาด) ขึ้น เมื่อวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อให้ความรู้ด้านภาษา และเสริมสร้างจิตสำนึกรักในคุณค่าทรัพยากรป่าชายหาดและสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของป่าชายหาดให้แก่บุคคลทั่วไปได้ โดยมีนีกเรียนจาก โรงเรียนบ้านป

โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ ร่วมกับสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัยตรัง ในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ได้มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีก่อนสำเร็จการศึกษา ตลอดจนพัฒนานักศึกษาสาขาการบัญช

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับที่ 1

วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดย อ.ธรรมจักร เล็กบรรจง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ตรัง ได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการทดสอบการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มระดับ 1 ที่ถูกต้องและมีใบรับรองการผ่านการทดส