• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส ประจำปีการศึกษา 2561

ยินดีกับนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส ประจำปีการศึกษา 2561 ขอขอบคุณมูลนิธิเทสโก้โลตัสเพื่อไทย

บรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ฯ

ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 โดยมี ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วม ซึ่งในส่วนของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีนายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ในฐานะเจ้าภาพร่วม โดยการแสดงพิธีเปิดเป็นการ

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 9 การแกะสลักผักและผลไม้เบื้องต้น เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ในเรื่องการแกะสลักผักและผลไม้ รวมถึงเทคนิค วิธีการเลือกวัตถุดิบที่นำมาใช้แกะสลัก อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะของไทยเพราะการแกะสลักนั้นถือเป็นงานฝีมือของไทยอีกแขนงหนึ่ง โดยได้รับเกียรติจาก คุณนภดล ศรีแสน เ

Knowledge Management

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม Knowledge Management เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ พร้อมเปิดให้ซักถามข้อสงสัยจากผู้เข้าร่วม ณ ห้อง 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง

โครงการอบรมเพิ่มเติมทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาบริหารธุรกิจ โดย ผศ.ระริน เครือวรพันธุ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพิ่มเติมทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรมที่ 7 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร โดยได้รับเกียรติจาก คุณจีรภรณ์ ศุภศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท k2m ออดิทติ้ง จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้นำนักศึกษา

วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตรัง ดำเนินการจัดโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้นำนักศึกษา ระหว่าง สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

ประมวลภาพบรรยากาศการออกบูธของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภายในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่มาร่วมงาน อีกทั้งยังมีการสาธิตการผสมเครื่องดื่ม ให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้ชิมและเลืิอกซื้อเครื่องดื่มต่างๆโดยนักศึกษาจากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลจากสาขาบริหารธุรกิจ และสาขาภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้

บุคลากรวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ดำเนินการจัดพิธีมอบรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและประกาศนียบัตร ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศา

BIM Camp ตอนเถ้าแก่น้อย รุ่นแรก

ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการนวัตกรรมการค้าสู่การเรียนรู้วิถีใหม่ (Business Innovation Management : BIM Camp ตอนเถ้าแก่น้อย รุ่นแรก) โดยมี ดร.กิตติ รัตนาราษี และอาจารย์ภูธเนศ แป้งใส วิทยากรรับเชิญจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ภายใต้การแนะนำโครงการผลิตบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงบูรณาการ