• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

วันที่ 19 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ได้บรรยายเรื่อง แนวการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 แก่คณาจารย์จากทั้ง 3 สาขา ณ ห้อง 107 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง

โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพศิษย์เก่า

สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพศิษย์เก่า ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง ในวันที่ 19 กันยายน 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีนางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำน

ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4/62 ประจำเดือนกันยายน 2562

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือนกันยายน 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้อง ฉ.101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสรรค์กิจกรรมนักศึกษา

วันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตรัง ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสรรค์กิจกรรมนักศึกษา ระหว่าง สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สโมสรนักศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้นั

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตรัง ได้ดำเนินการจัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมถึงเป็นการสร้างการรับรู้ปผนยุทธศาสตร์สู่บุคลากรอย่างทั่วถึง ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ อิงธารรีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานแก่นักศึกษา

นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจได้ร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยากร ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานแก่นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ได้แก่ คุณองอาจ ดำอำภัย ตำแหน่งวิทยาการอาวุโส บริษัทปัญญธารา จำกัด บรรยายหัวข้อ มาตรฐานในการปฏิบัติงานในสาขาและขอบข่ายในการทำงาน คุณนพดล

โครงการประกวดละครเวทีวรรณกรรมภาษาอังกฤษฯ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดประกวดละครเวทีวรรณกรรมภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายในงานนิทรรศการ “มหกรรมงานวิจัย” มทร.ศรีวิชัย 2562 (Ruts research expo 2019) ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งรางวัลชนะเลิศตกเป็นของ น้องๆจากโรงเรียนธรรมโฆษิต จ.สงขลา โดยมีนางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ให้เกียรติมอบรางวัลแก

Classic Bartender @ RUTS Research Expo 2019

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการแข่งขัน Classic Bartender ระดับอาชีวศึกษารอบชิงชนะเลิศขึ้น ภายในงานนิทรรศการ “มหกรรมงานวิจัย” มทร.ศรีวิชัย 2562 (Ruts research expo 2019) ณ เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเมื่อจบการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศตกเป็นของ นายภูริภัทร บัวพันธ์ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยมีนางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทย

ประมวลภาพ งาน RUTS Research Expo 2019

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา คณาจารย์ นักศึกษา พร้อมด้วยคณะชาวบ้านจากบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง นำโดยท่านผู้ใหญ่สวัสดิ์ ขุนนุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเขาหลัก ร่วมออกบูธผลิตภัณฑ์ชุมชน และรับมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร ในนิทรรศการ “มหกรรมงานวิจัย” มทร.ศรีวิชัย 2562 (Ruts research expo 2019) วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2562 ณ เ

CHT PR AMBASSADOR

สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรทและการท่องเที่ยว ได้จัดการประกวดคัดเลือก ดาว-เดือน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการ CHT PR AMBASSADOR 2019 ณ อาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารักษากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงเพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเ