• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเยาวชนไทยใส่ใจชุมชน ณ จังหวัดตรัง

โครงการพัฒนาหลักสูตรการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 5 กิจกรรมเยาวชนไทยใส่ใจชุมชน ณ จังหวัดตรัง
  - มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ณ โรงแรมอีโค่อินน์ และกิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่ชุมชนนาหมื่นศรี  เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เยาวชนนักเรียนจากโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

บริการวิชาการ โครงการสร้างต้นแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวฯ

เมื่อวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562 สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำโดย อ.ปิยะนาถ อรรคไกรสีห์ ได้ออกบริการวิชาการ โครงการสร้างต้นแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาหลัก จังหวัดตรัง อย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 3 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ชุมชนบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จังหวัดครัง โดยมีผู้ใหญ่สวัสดิ์ ขุนนุ้ย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านเขาหลัก

โครงการสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ ร่วมกับสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดย อ.จิรัชญา บุญช่วยได้จัดโครงการสร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัยตรัง ในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ได้มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชีก่อนสำเร็จการศึกษา ต

รณรงค์ลดใช้พลาสติก และกล่องโฟม

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด จึงได้มีแนวคิดการลดใช้พลาสติกที่จะก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ที่จัดโครงการต่างๆ ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุอาหาร ทั้งขนมเบรค และข้าวกล่อง โดยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ หรือวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อลดอัตราขยะพลาสติก และกล่องโฟมที่ไม่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจเฉพาะ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาบริหารธุรกิจ ได้จัดดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 5 พัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจเฉพาะ โดยได้รับเกียรติจาก คุณมงคล โทวาท บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "หลักการเตรียมความพร้อมเป็นบุคลำกรในธุรกิจโรงแรม” และว่าที่ร้อยตรีอภิสร แท่นพิทักษ์ ให้การบรรยายในหัวข้อ "ระบบบัญชีและการจัดทำบัญชีในธุรกิจโรงแรม" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ม

ประมวลภาพการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

ประมวลภาพการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 หัวข้อ "นวัตกรรม 4.0 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการอย่างยั่งยืน"

โดยจัดขึ้นในวันที่ 25 -26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมอวานี่ ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ

เมื่อหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาบริหารธุกิจได้ กิจกรรมบริการวิชาการ  โครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ ให้แก่ชุมชนบ้านเขาหลัก น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง

โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ผู้ใหญ่สวัสดิ์ ขุนนุ้ย  โดยชาวบ้านเขาหลัก สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีมากกว่า 50 คน

โครงการอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ (ป่าชายหาด)

สาขาภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ (ป่าชายหาด) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อให้ความรู้ด้านภาษา และเสริมสร้างจิตสำนึกรักในคุณค่าทรัพยากรป่าชายหาดและสามารถเ

โครงการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน อาหารโบราณ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 8 โครงการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน อาหารโบราณ ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรถึง 2 ท่าน ท่านแรกเป็นการให้ความรู้ด้านการตกแต่งจานแบบสากลและนำเสนอในรูปแบบ Fine Dining โดยคุณกษมา แก้วจำนง Food Stylist ชื่อดังด้านการออกแบบอาหารเพื่อการโษณา และการให้ความรู้ด้านอาหารไทยโดยใช้

ประมวลภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ฯ

วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งด้านศิลปศาสตร์ ได้แสดงศักยภาพผ่านการแข่งขันทักษะวิชาการด้านศิลปศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การแข่งขันมัคคุเทศก์ การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม Mocktail การแข่งขันตอบคำถามด้านการท่องเ