• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษาฯ

วันที่ 17 มกราคม 2561 สาขาบริหารธุรกิจ ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 6 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีก่อนออกฝึกงาน ณ ห้อง 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรังโดยเน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ก่อนออกฝึกงานกับผู้ประกอบการภายนอก ทั้งด้านบุคลิกภาพ ตลอดจนความรู้เบื้องต้นของระบบการทำงานภายในองค์กร และการปฏิบัติตนเมื่อออกฝึกง

กิจกรรมครูพบศิษย์

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 สาขาบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมครูพบศิษย์ขึ้น เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์ ศิษย์ปัจจุบันทุกชั้นปี และศิษย์เก่า โดยกิจกรรมจะเน้นการได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เช่น การแข่งกีฬาพื้นบ้าน การร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง รวมถึงรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ณ อาคารกีฬา มหาวิ

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สาขาบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินจัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจเฉพาะ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่นักศึกษา ตลอดจนมุ่งหวังให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในห้องเรียน และการทำงานในอนาคต ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติ บัวสวัสดิ์ ตำแหน่ง Cost officer บริษัทศร

โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 สาขาบริหารธุรกิจ โดย อ.วิทยา ตู้ดำ ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 3 “โครงการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในรูปแบบและกระบวนการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟังและการพูดเบื้องต้น และนักศึกษาสามารถนำความรู้ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ณ ห้อง ฉ.202

โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษา

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 สาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านบัญชีแก่นักศึกษาจากสถานการณ์จริง กิจกรรมย่อยที่ 4 เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ - ด้านการสอบบัญชี ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีคุณธรรม

โครงการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน อาหารโบราณ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเพิ่มทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา กิจกรรมย่อยที่ 1 โครงการการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน อาหารโบราณ ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการให้ความรู้ด้านอาหารไทย และอาหารนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจากเชฟ จากโรงแรมอนันตราสิเการีสอร์ท แอนด์ สปาให้เกียรติเป็นวิทยากรแก่ผู้เข้าร่วม และในภาคบ่ายเป็นการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน เมนู เกายุก จากวิทยาก

Memorandum of Understanding

วันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 งานวิชาการและวิจัยได้จัดลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสถานประกอบการภายนอก เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ณ โรงแรม JW Marriott Phuket Resort & Spa โรงแรม Malisa Villa Suites และ Woraburi Phuket Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมแล

โครงการรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ

สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา ได้จัดการประกวดคัดเลือก ดาว-เดือน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารักษาระเบียบวินัย ข้อบังคับต่างๆของสถาบัน และส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงเพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่า

พิธีซ้อมรับปริญญาประจำปีการศึกษา 2559

ประมวลภาพวันซ้อมรับปริญญาปีการศึกษา 2559 ประจำวิทยาเขตตรัง ของว่าที่บัณฑิตจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัยตรัง ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกท่านครับ

โครงการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายฯ

วันที่ 20 สิงหาคม 2560 งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย Tourism Excellent Network Southern Chapter เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ทั้ง 3 สถาบันได้แก่ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะอุตสาหกรรมการโรง