• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11

เมื่อระหว่างวันที่ 5-11 สิงหาคม 2561 นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" ซึ่งประกอบไปด้วยการแข่งขันกีฬาเปตอง ฟุตซอล เทเบิลเทนนิส เซปักตะกร้อ กรีฑา วอลเล่ย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด และ

ขบวนพาเหรดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว แสงแรกเกมส์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10)

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ บริเวณสนามหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

CHT PR AMBASSADOR

ชมรม CHT SPORT CLUB สโมสรนักศึกษางานพัฒนานักศึกษา ได้จัดการประกวดคัดเลือก ดาว-เดือน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (CHT Sport Active) กิจกรรมที่ 2 CHT PR AMBASSADOR ณ อาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารักษากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงเพื่อเป็นตัวแทนในก

รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ไทยเข้าไว้ ตอน "CHT หล่อเทียน หล่อธรรม"

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมไทยเข้าไว้ ตอน "CHT หล่อเทียน หล่อธรรม" ณ บริเวณลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงความสำคัญของพุทธศาสนา ตลอดจนเ

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน"

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน" วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.นาโยง จ.ตรัง เพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาสู่ความเป็นผู้นำในอนาคต รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนักศึกษ

5 ส.+Plus

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+PLUS ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการตรวจติดตาม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

โครงการ CHT Freshmen day 2018


วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กล่าวเปิดโครงการ CHT Freshmen day 2018 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง