• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

CHT PR AMBASSADOR

ชมรม CHT SPORT CLUB สโมสรนักศึกษางานพัฒนานักศึกษา ได้จัดการประกวดคัดเลือก ดาว-เดือน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (CHT Sport Active) กิจกรรมที่ 2 CHT PR AMBASSADOR ณ อาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารักษากล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงเพื่อเป็นตัวแทนในก

รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ไทยเข้าไว้ ตอน "CHT หล่อเทียน หล่อธรรม"

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมไทยเข้าไว้ ตอน "CHT หล่อเทียน หล่อธรรม" ณ บริเวณลานวัฒนธรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงความสำคัญของพุทธศาสนา ตลอดจนเ

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน"

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน" วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.นาโยง จ.ตรัง เพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาสู่ความเป็นผู้นำในอนาคต รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนักศึกษ

5 ส.+Plus

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+PLUS ประจำปีการศึกษา 2560 จากคณะกรรมการตรวจติดตาม เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

โครงการ CHT Freshmen day 2018


วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายสุชาติ อินกล่ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กล่าวเปิดโครงการ CHT Freshmen day 2018 สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 (จากการคัดสรรโครงการจากทั่วประเทศ)

ขอแสดงความยินดี กับ ทีม Dugong CHT วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรังที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นทีมเยาวชนเข้าร่วมค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 8 (จากการคัดสรรโครงการจากทั่วประเทศ) ระหว่างวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2561 นี้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนครน

บริการวิชาการ "การส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก"

วันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ออกให้บริการวิชาการ ในโครงการการสร้างต้นแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาหลัก จังหวัดตรัง อย่างยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง ณ ชุมชนบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีคณาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน ด้านก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ หลักสูตรอบรมเกณฑ์มาตรฐานการบริหารฯ

จังหวัดตรัง ร่วมกับ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง หลักสูตรอบรมเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้งให้โอวาท