• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

โครงการชูช่อเสม็ดขาว

สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดโครงการชูช่อเสม็ดขาว ขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจนจบก

สัมมนานักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ได้จัดสัมมนานักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาที่ออกฝึกงานช่วงภาคฤดูร้อนได้กลับมมานำเสนอ และสรุปผลการฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆแก่คณาจารย์ และเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานแก่รุ่นน้องที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอภาค “บรรยายดีเด่น” งานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอภาค “บรรยายดีเด่น” ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ บทความเรื่อง “ขีดความสามารถในการรองรับและผลกระทบจากการท่องเที่ยวของเกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา” ผู้นำเสนอ นางสาววันวิสาข์ พลอย อินสว่าง จาก วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี มทร.ศรีวิชัย ตรัง เพื่อเสริมสร้างความมีคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาสู่ความเป็นผู้นำในอนาคต รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โด

คณาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ

คณาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 นำโดยหัวหน้าสาขา อาจารย์วันวิสาข์ พลอย อินสว่าง  อาจารย์สุธิรา ปานแก้ว และ ดร.ดุสิตพร  ฮกทา  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมชลจันทร์พัทยารีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 

CHT Freshmen Day 2019

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการ CHT Freshmen Day 2019 ขึ้น ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักแนวทางในการปรับตัวเมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย และเห็นคุณค่าของการมีความรับผิดชอบร่วมกัน การทำงานเป็นทีม การรู้จักเสียสละ รวมถึงการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีนางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นักศึกษาคว้าเหรียญทองแดงจากการประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ณ จ.ภูเก็ต

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฎฐริกา คงสม และนายอินทร ใจการิม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่คว้าเหรียญทองแดงจากการประกวดแกะสลักผักและผลไม้ Fruits & Vegetable Carving Free Style Carving Competition ประเภททีม 2 คน ในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพเชฟรายการ Andaman Hotelier and Tourism Fair 2019 วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562 ณ Baan and Beyond Phuket โดยมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 1

ผู้บริหารนำคณะทำงาน สวทช.ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมทีมผู้บริหาร และคณาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมนำคณะทำงานลงพื้นที่ชุมชนบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิต และการบ

โครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการวิจัย รอบ 6 เดือน

งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดโครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการวิจัย รอบ 6 เดือน ขึ้น ณ ห้อง 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อให้นักวิจัยรายงานความคืบหน้างานวิจัยของตนเอง และรับฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าประเมินผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

5 ส.+Plus

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+PLUS ประจำปีการศึกษา 2561 จากคณะกรรมการตรวจติดตาม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา