• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาคว้าเหรียญทองแดงจากการประกวดแกะสลักผักและผลไม้ ณ จ.ภูเก็ต

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฎฐริกา คงสม และนายอินทร ใจการิม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่คว้าเหรียญทองแดงจากการประกวดแกะสลักผักและผลไม้ Fruits & Vegetable Carving Free Style Carving Competition ประเภททีม 2 คน ในงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพเชฟรายการ Andaman Hotelier and Tourism Fair 2019 วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2562 ณ Baan and Beyond Phuket โดยมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 1

ผู้บริหารนำคณะทำงาน สวทช.ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมทีมผู้บริหาร และคณาจารย์จากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมนำคณะทำงานลงพื้นที่ชุมชนบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิต และการบ

โครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการวิจัย รอบ 6 เดือน

งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดโครงการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการวิจัย รอบ 6 เดือน ขึ้น ณ ห้อง 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อให้นักวิจัยรายงานความคืบหน้างานวิจัยของตนเอง และรับฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าประเมินผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

5 ส.+Plus

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+PLUS ประจำปีการศึกษา 2561 จากคณะกรรมการตรวจติดตาม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทำสัญญาขอรับทุนสนับสนุนจาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมกันกล่าวต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง ที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาขตตรัง โดยครั้งนี้เป็นการนัดหมายตามกำหนดการของสาขาวิชาที่จะให้นักศึกษามาทำสัญญาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสาข

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนฯ

วันที่ 23 - 24 เมษายน 2562 งานวิชาการและวิจัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว นำโดย อาจารย์วิทยา ตู้ดำ หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการและทีมงาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลย่าน ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนประมงสิเกา ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่นของชุมชน เพื่อที่จะนำมาวางแผนการประชาสัมพันธ์ และ

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำขึ้น ณ ห้อง 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมีนางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานในที่ประชุม

สงกรานต์ 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานวิทยาเขตตรัง โดยกิจกรรมเป็นการร่วมถวายเพลพระสงฆ์ และสรงน้ำพระพุทธรูปร่วมกัน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานยังร่วมกันแต่งกายชุดไทย และผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามในวันสำคัญของไทยให้

English for International Communication Camp

สาขาภาษาต่างประเทศ จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก โดยมีนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียนทั้งในภาคใต้และภาคกลางเข้าร่วมโค

ผู้บริหารชุดใหม่แถลงนโยบาย

วันที่ 27 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้มีการประชุมบุคลากรโดยผู้บริหารชุดใหม่ ขึ้น ณ ห้อง 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อแถลงนโยบายการบริหารงานวิทยาลัยฯ และแนะนำทีมผู้บริหารและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน โดยมีนางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เป็นประธานในที่ประชุม