• ภาษาไทย
    • English

ข่าวกิจกรรม

รายการ เวทีคนตรัง ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวท.ตรัง FM 91.25 MHz.

วันนี้ (26 ธันวาคม 2562) นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมพูดคุยสนทนาในรายการ เวทีคนตรัง “งานบริการวิชาการสู่สังคม และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง จ.ตรัง FM 91.25 MHz. ขอบคุณภาพ / ข้อมูล : คุณวิยดา ช่วยธานี

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้และการจัดการความเสี่ยง

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้และการจัดการความเสี่ยง โดยใช้รูปแบบ Community of Practice หรือ CoP ในการแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ ปัญหา และความเสี่ยง ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 8 หัวข้อหลักๆ ได้แก่ 1. การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 2. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3.

ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินการจัดประชุมบุคลากร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง ฉ.101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัยตรัง

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวกับมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1

ดร.ดุสิตพร ฮกทา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมคณาจารย์จากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เข้าร่วมงานและนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวกับมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562 จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

กิจกรรม รณรงค์สวมหมวกนิรภัย

สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมกับเทศบาลอ.สิเกา และสถานีตำรวจภูธร อ.สิเกา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม รณรงค์สวมหมวกนิรภัย แก่นักศึกษา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ศรีวิชัย ตรัง เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใส่ใจการใช้รถใช้ถนน สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและผู้โดยสาร ซึ่งได้รับเกียรติจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร อ.สิเกา ให้เกียรติร่วมพูดคุ

สัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (ทุนซีพี)

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า (ทุนซีพี) วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง โดยมีนักศึกษาในสาขาวิชาฯ ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่นำน้องๆนักเรียนมาสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองกันตัง จ.ตรัง จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ มทร.ศรีวิชัย ตรัง โดยมีคณาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านภาษาอังกษแก่น้องๆที่เข้าร่วมโครงการกว่า 40 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

สัมมนาหลังออกฝึกงานฯ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมฯ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดสัมมนาหลังจากออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย ตรัง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการฝึกงานของนักศึกษาแก่เพื่อนๆ และคณาจารย์ เพื่อจะได้นำปัญหาจากการฝึกงานของตนเองมาแก้ไข และนำข้อดีหรือประสบการณ์ดีๆที่ได้รับ มาถ่

โครงการฝึกทักษะมัคคุเทศก์ศึกษาเส้นทางภาคเหนือ ภาคกลาง

โครงการฝึกทักษะมัคคุเทศก์ศึกษาเส้นทางภาคเหนือ ภาคกลาง นำทีมโดย นายสุชาติ อินกล่ำ นางสาวนัยนา คำกันศิลป์ พร้อมทั้งนักศึกษาจำนวน 54 คน เพื่อบูรณาการตามศาสตร์รายวิชา มัคคุเทศก์ การวางแผนการนำเที่ยว การจัดการธุรกิจไมซ์ การจัดการธุรกิจเรือสำราญ การท่องเที่ยวชุมชนและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ลำปาง แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2562

5 นักศึกษาพลเมืองดี เข้ารับเกียรติบัตรจากนายกสภามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติและของที่ระลึก กล่าวชื่นชมและยกย่อง นางสาวอภิญญา​ อาจทอง/ นางสาวกาญจนา​ จำปา /นาง​สาวอาทิตยา​ ฤทธิพงษ์ / นาง​สาวสุธาสินี​ อาภรณ์​ศรี