• ภาษาไทย
    • English

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 : การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (57)

รายการหลักฐาน

หมายเลข

รายการเอกสาร

CHT-08-00-1.5.1-01 คำสั่งที่ 40/2558 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
CHT-08-00-1.5.1-02 ตัวอย่างแบบฟอร์มการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาของ อาจารย์ลลิตา อมรเหมานนท์
CHT-08-00-1.5.2-01 ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของงานพัฒนานักศึกษา
CHT-08-00-1.5.2-02 เว็บไซต์ :Facebook วิทยาลัย https://www.facebook.com/groups/165791323502372
CHT-08-00-1.5.3-01 รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
CHT-08-00-1.5.4-01 แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาและการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
CHT-08-00-1.5.4-02 สรุปผลการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาและการบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
CHT-08-00-1.5.4-03 รายงานผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
CHT-08-00-1.5.5-01 รายงานการประชุมบุคคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 25 มิถุนายน 2558
CHT-08-00-1.5.6-01 https://www.facebook.com/groups/332307120225384/?fref=ts
CHT-08-00-1.5.6-02 รายงานผลโครงการส่งเสริมทักษะและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพสาหรับศิษย์เก่า