• ภาษาไทย
    • English

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

เอกสารหลักฐาน :

หมายเลขเอกสาร

รายการหลักฐาน

CHT-08-00-3.1.1-01

แผนการการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

CHT-08-00-3.1.1-02 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
CHT-08-00-3.1.1-03 ยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการของหน่วยงานและมีตัวชี้วัดระดับแผน
CHT-08-00-3.1.1-04 แบบสำรวจความต้องการของชุมชน 
CHT-08-00-3.1.1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4/2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
CHT-08-00-3.1.1-06 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริการแก่สังคมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับชุมชนบ้านเขาหลัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
CHT-08-00-3.1.1-07 คู่มือการบริการวิชาการแก่สังคม
CHT-08-00-3.1.1-08 คำสั่งแต่งคณะกรรมการบริการวิชาการ
   
CHT-08-00-3.1.2-01 แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
CHT-08-00-3.1.2-02 แผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
CHT-08-00-3.1.2-03 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายการจัดทำบัญชีครัวเรือนอำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง
CHT-08-00-3.1.2-04 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน รุ่นที่ 3
CHT-08-00-3.1.2-05 รายงานผลการดำเนินงานโครงการการสร้างต้นแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาหลัก จังหวัดตรังอย่างยั่งยืน
CHT-08-00-3.1.2-06 รายงานผลการดำเนินโครงการการสร้างต้นแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาหลัก จังหวัดตรังอย่างยั่งยืน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนจัดรายการนำเที่ยวและการบริการสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมย่อยที่ 2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง
กิจกรรมย่อยที่ 5 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโฮมสเตย์โดยชุมชน (Homestay Management by KhaoLak Community)
กิจกรรมย่อยที่ 6 เสวนารายงานสรุปผลการดำเนินงานและพัฒนาแผนการดำเนินงาน
   
CHT-08-00-3.1.3-01 แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
CHT-08-00-3.1.3-02 เอกสารจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
CHT-08-00-3.1.3-03 รายงานผลการดำเนินโครงการการสร้างต้นแบบการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาหลัก จังหวัดตรังอย่างยั่งยืน
กิจกรรมย่อยที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนจัดรายการนำเที่ยวและการบริการสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมย่อยที่ 2 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชน
กิจกรรมย่อยที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง
กิจกรรมย่อยที่ 5 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโฮมสเตย์โดยชุมชน (Homestay Management by KhaoLak Community)
กิจกรมย่อยที่ 6  เสวนารายงานสรุปผลการดำเนินงานและพัฒนาแผนการดำเนินงาน
CHT-08-00-3.1.3-04 รายงานผลการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายการจัดทำบัญชีครัวเรือนอำเภอสิเกา  จังหวัดตรัง
CHT-08-00-3.1.3-05 รายงานการดำเนินโครงการอาสมัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน  รุ่นที่ 3
   
CHT-08-00-3.1.4-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการ
CHT-08-00-3.1.4-02 สรุปผลการการประเมินความสำเร็จโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
CHT-08-00-3.1.4-03 รายงานการประชุมคณะกรรมประจำ ครั้งที่ 2/2561
   
CHT-08-00-3.1.5-01 บันทึกข้อ ลว.9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอนุมัติกิจกรรมลงพื้นที่สำรวจความต้องการโครงการบริการวิชาการ
CHT-08-00-3.1.5-02 สรุปผลการการประเมินความสำเร็จโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
CHT-08-00-3.1.5-03 แผนการการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   
CHT-08-00-3.1.6-01 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
CHT-08-00-3.1.6-02 บันทึกข้อความหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2560 
เรื่อง ขอรายชื่อคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบประจำ  
CHT-08-00-3.1.6-03 รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นต้นแบบ จังหวัดตรัง   
กิจกรรมย่อยที่ 3 เทคนิคการใช้สื่อความหมายในการถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านปากคลอง ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง   
CHT-08-00-3.1.6-04 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
CHT-08-00-3.1.6-05 สำเนาบันทึกข้อตกลงเบื้อต้นความร่วมมือด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
และชุมชนบ้านเขาหลัก  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
CHT-08-00-3.1.6-06 ภาพถ่ายกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้อต้น