ขอแสดงความยินดี อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ ในโอกาศที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาศที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อออนไลน์ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีที่ 11 ฉบับที่ 3เดือนกันยายน -ธันวาคม ปี 2566 หน้า 191-203 ISSN: 2630 0443