• ภาษาไทย
    • English

ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2564  ได้ทำการลงพื้นที่ ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อทำการตรวจประเมินคุณภาพของสถานที่ในการปฏิบัติงาน ตามแผนการดำเนินกิจกรรม ในการประชุมคณะกรรมการในวาระที่ได้รายงานมาก่อนหน้านี้โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น อาจารย์ บุคลากรทุกส่วนงานของทางวิทยาลัยฯ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และทางคณะกรรมการได้ประเมินแล้ว ให้การชื่นชมในส่วนที่มีความเรียบร้อย เหมาะสมตามเกณฑ์ และแนะนำเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของ 5ส+ อันประกอบไปด้วย 1.สะสาง 2.สะดวก 3.สะอาด 4.สุขลักษณะ 5.สร้างนิสัย 6.สร้างสรรค์ 7.สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและก่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไปข้างหน้า

Date: 
Wednesday, May 25, 2022 - 15:45