• ภาษาไทย
    • English

ประชุมวางแผนกำหนดแนวทางในการดำเนินการ ติดตามกิจกรรม 5 ส +

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  ดร.ดุสิตพร ฮกทา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส+ในการร่วมประชุมวางแผนกำหนดแนวทางในการดำเนินการ ติดตามกิจกรรม 5 ส + ตามระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้เป็นที่เห็นชอบในที่ประชุมของคณะกรรรมการ การประชุมในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยกิจกรรม 5 ส + ครั้งนี้ได้กำหนดให้วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ในทำการ Big Cleaning Day ในพื้นที่ของวิทยาลัยฯ และรวมถึงกิจกรรมลำดับต่อไปในอนาคต

Date: 
Wednesday, May 11, 2022 - 16:15