• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

        เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางด้านการเขียนรายงานการประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีความเข้าใจตัวบ่งชี้ คุณภาพแนวทางปฏิบัติและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

Date: 
Monday, March 19, 2018 - 16:30