• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการปิดปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเเบบเสมือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากยิ่งขึ้น โดยจะติดตั้งอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเเบบเสมือนและทำการโยกย้ายระบบสารสนเทศไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนตัวใหม่ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศที่ทำการโยกย้ายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในระห

ประกาศมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและ การท่องเที่ยว (ฉบับที่ ๗)

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 15)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 15)

ขออนุญาตให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานจากที่พัก (Work From Home: WFH)

ขออนุญาตให้บุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานจากที่พัก (Work From Home: WFH) เนื่องจากมีบุคลากรจำนวนหนึ่งซึ่งได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็มแล้วต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 Pfizer ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

มาตรการและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ละลอกใหม่ฉบับที่ 14

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เรื่องมาตรการและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ละลอกใหม่ฉบับที่ 14

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศมาตรการและกการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑๓)

มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ฉบับที่ 6)

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลัย ทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจการรับวัคซีน COVID-19

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาวิทยาลัยการโรงแรมฯ ทุกท่านขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลัย ทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจการรับวัคซีน COVID-19

ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2564 ทาง https://forms.gle/5GeCvp6fqKGyAuf68

เสวนาออนไลน์  (IMTT Talk online RUTS#4) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "สิเกาเล่าเรื่อง

สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ข่าวประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับชมและรับฟัง กิจกรรมเสวนาออนไลน์  (IMTT Talk online RUTS#4) ภายใต้หัวข้อเรื่อง "สิเกาเล่าเรื่อง : แนวทางการพัฒนา นวัตกรรมการสื่อความหมายคุณค่ามรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าและวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”  โดย ผู้ร่วมเสวนา จำนวน 2 ท่าน ได้แก่