• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ

เปิดบริการแล้ว Kayakfe’coffee

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสําเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จํานวน 3 ฉบับ

หนังสือที่ อว 0655/423 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จํานวน 3 เรื่อง

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “การกํากับและการ บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

 

หนังสือที่ อว 0655/380 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จํานวน 5 เรื่อง

ข่าวการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าราชการ

หนังสือที่ อว 0655/371 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จํานวน 3 เรื่อง

หนังสือที่ อว 0655/363 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จํานวน 4 เรื่อง

หนังสือที่ อว 0655/362 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 หนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จํานวน 3 เรื่อง