• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ( ฉบับที่10)

มาตราการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่( ฉบับที่10)


ขอเชิญชวนร่วมทำบุญ  วันสาทเดือนสิบ

May be an image of text

สอวช. ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์รับ – ส่งหนังสือราชการ

สอวช. ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์รับ – ส่งหนังสือราชการ และติดต่อสอบถามข้อมูล


มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ฉบับที่ 3)

มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ฉบับที่ 3)


ขยายมาตรการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มาตรการการปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

เชิญชวนผู้สนใจร่วมรับชมและรับฟัง กิจกรรมเสวนาออนไลน์ (IMTT Talk online RUTS#2) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวสร้างสรรค์”

เชิญชวนผู้สนใจร่วมรับชมและรับฟัง กิจกรรมเสวนาออนไลน์  (IMTT Talk online RUTS#2)

ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวสร้างสรรค์”


จุลสารฉบับที่ 82 ประจำเดือนเมษายน- กรกฎาคม 2564

การจัดส่งเอกสารทางราชการให้กับสำนักพระราชวัง ด้วยการจัดส่งทางไปรษณีย์

เอกสารรับรองความจำเป็นกรณีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดตรัง