• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ITA) 2565

พื้นที่ตรวจกิจกรรม 5 ส ปีการศึกษา 2564

แนวปฏิบัติในการทำงานของบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

แนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่พบบุคลากรหรือนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 -2563

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 -2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับรองผลการประเมินศักยภาพและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว(รูปแบบออนไลน์)

โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism)

ในกิจกรรมที่ 4.2 พัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ (Coastal Tourism) 

ประกาศการเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio

ผู้สมัครที่เข้ารับการตรวจสอบวุฒิและสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 Portfolio สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้จากเอกสารแนบ


ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังนี้

แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ประจำปี 2565