• ภาษาไทย
    • English

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การลงเวลาลาปฏิบัติราชการ

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีภาษีอากรสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

  ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม
ฝึกอบรมปฏิบัติการ "การจัดทำบัญชีภาษีอากรสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" 
เพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มความเชี่ยวชาญการทำงาน (Up skill) ในด้านการจัดทำบัญชีภาษีอากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ประกาศรายชื่อโควตาพิเศษ รอบที่ 12

ประกาศรายชื่อโควตาพิเศษ รอบที่ 11

ประกาศรายชื่อโควตาพิเศษ รอบที่ 10

ขอเชิญร่วม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ Products Champion

ประกาศรายชื่อโควตาพิเศษ รอบที่ 9

ประกาศรายชื่อโควตาพิเศษ รอบที่ 8

ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕