• ภาษาไทย
    • English

นักศึกษาสาขาวิชาการการบัญชี นำเสนองานวิจัย ในรายวิชา “วิธีวิจัยทางการบัญชี”

วันที่ 8 มีนาคม 2566 (วันนี้) นักศึกษาสาขาวิชาการการบัญชี เทียบโอนชั้นปีที่ 2 นำเสนองานวิจัย ในรายวิชา “วิธีวิจัยทางการบัญชี” โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ดร. ศิววงศ์ เพชรจุล อาจารย์ประจำวิชา , ผศ.กรรณิกา บัวทองเรือง , ดร.ฉมพร  มีชนะ , อ.จิรัชญา บุญช่วย และ อ.กัลยาณี ยุทธการ อาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมหญ้าทะเล  ชั้น2 อาคารสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง.

Date: 
Wednesday, March 8, 2023 - 15:00