• ภาษาไทย
  • English

ข่าววิจัยและประชุมวิชาการ มทร

Subscribe to ข่าววิจัยและประชุมวิชาการ มทร feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าววิจัยและประชุมวิชาการ
Updated: 1 week 1 day ago

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา: การเสนอของบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564

Tue, 11/26/2019 - 10:45
Like:  if (typeof(LikeBtn) != "undefined") { LikeBtn.init(); } การเสนอของบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564การเสนอของบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564

 

การเสนอของบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564

-เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
-เว็บไซต์ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
-เว็บไซต์ ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ NRMS

 • นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และ แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 (Download)
 • นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน พ.ศ. 2563-2565 (Platform/Program/Objective/Key result) (Download)
 • แนวทางการเสนอของบประมาณงบประมาณด้าน ววน ประจำปี 2564 (PPT) (Download)
 • คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564 (Download)
 • กรอบวิจัย ววน. ของ บพท. (PMU A) (Download)
 • กรอบวิจัย ววน. ของ บพค. (PMU ฺB) (Download)
 • กรอบวิจัย ววน. ของ บพข. (PMU C) (Download)
 • กรอบวิจัย ววน. ของ สวรส (Download)
 • กรอบวิจัย ววน. ของ วช. (Download)
 • กรอบวิจัย ววน. ของ สวก. (Download)
 • แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 2564 (pdf) / (docx)
 • Flagship PMU B – Industrial-postdoc (Download)
 • Flagship PMU B – Social-and-humanity-frontier (Download)
 • Flagship PMU B – Quantum-Research-Frontier (Download)
 • Flagship PMU B – Frontier-Research-Seed-Fund (Download)
 • แผนงานสำคัญ (Flagship) ปีงบประมำณ 2563 (Download)

 

ทุนวิจัยตามกรอบงบประมาณ ววน. ปีงบประมาณ 2564 แบ่งประเด็นและสัดส่วนงบประมาณเป็น 3 ส่วน คือ

 

 • ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund)
 • 1.Basic Research Fund & Institutional Capacity Building Fund (Blue Sky) ที่สนับสนุนทุนแก่โครงการงานวิจัยพื้นฐาน และสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของสถาบันความรู้และสถาบันวิจัยในหน่วยงาน (สัดส่วน 15 %) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นจากสถาบันอุดมศึกษา
  2.Basic Function Fund เป็นการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะด้าน ววน. และดำเนินการตามพันธกิจของตนเอง ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้าน ววน. ระดับชาติ และโครงการริเริ่มสำคัญของประเทศ (สัดส่วน 35 %) เปิดรับคำของบประมาณจากหน่วยงานในระบบ ววน. ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา
 • ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund)
 •  
 •  
 •  

 

เป็นลักษณะ Competitive Funding ที่สนับสนุนทุนแก่หน่วยงานระดับปฏิบัติโดยต้องเป็นการทำวิจัยที่เน้นตอบยุทธศาสตร์และแผนด้าน ววน. ของประเทศ (สัดส่วน 50 %) จัดทำคำของบประมาณโดย Program Management Unit (PMU) ซึ่ง PMU จะเป็นผู้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย จากสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา และนักวิจัยที่สอดคล้องกับแผน ววน. ตาม Program ที่รับผิดชอบ รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับ Consortium (Quadruple Helix)

Submitted by admin on 11/26/2019 - 10:45.