• ภาษาไทย
    • English

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนการศึกษา

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายสนับสุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จนส่งผลกระทบต่อการเรียน เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา แต่ให้ไม่เกิน 15,000 บาท/ภาคการศึกษา จำนวน 1 ปีการศึกษา (2 ภาคการศึกษา) โดยเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 กรกฎาคม 2563

1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาภาคปกติ

2. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาตามแผนการเรียน

3. ไม่มีผลการเรียน เป็น F หรือ W

4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.5

5. นักศึกษาต้องไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่น

6. ไม่เป็นลูกจ้างของบริษัทหรือหน่วยงาน ยกเว้นทำงาน Part Time

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวปิยะนุช นาพอ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตตรัง

Tel. 08-0039-3036 , 08-0145-4753 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

Date: 
Tuesday, May 26, 2020 - 11:30