• ภาษาไทย
    • English

แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ

แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2563

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ทั้งนี้เพื่อจะได้นำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

 

Date: 
Wednesday, July 29, 2020 - 10:00