• ภาษาไทย
    • English

แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ประจำปี 2564

แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2564

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการจากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ทั้งนี้เพื่อจะได้นำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่อไป

 

Date: 
Tuesday, February 9, 2021 - 10:45