• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ในโอกาสได้รับการพิจารณาเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมจักร เล็กบรรจง ซึ่งได้รับการพิจารณาเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งทางวิชาการ ตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเเละบริการ และขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ ซึ่งได้รับการพิจารณาเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งทางวิชาการ ตำเเหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

 

Date: 
Wednesday, July 27, 2022 - 14:15