• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ รับการตรวจรายงานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ รับการตรวจรายงานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563 


  • วันที่ 13 สิงหาคม 2564 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมการตรวจรายงานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ประมาณ เทพสงเคราะห์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย อาจารย์จิราพร คงรอด อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี อาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม เป็นผู้นำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการการประเมินในครั้งนี้ 
  • ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ในการประเมินผลและการติดตามตรวจคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นในด้านการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพซึ่งบรรยากาศ การประเมินค่อยข้างเป็นกันเอง มีการสัมภาษณ์ทั้งอาจารย์ในหลักสูตร ศิษย์ปัจจุบัน และสถานการณ์ที่นึกศึกษาไปฝึกงานซึ่งทางผู้จัดการสาขา ได้ชี้แนะแนวทางต่างๆ มายังหลักสูตร ซึ่งค่อยข้างเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้บรรลุ
    ผลตามพันธกิจของมหาวิทลัยต่อไป 
Date: 
Friday, August 13, 2021 - 14:00